Menu Sluit
EN

Coöperatieve vereniging

De coöperatieve vereniging; het nieuwe organisatiemodel van SKAR

Binnen SKAR bestaat de mogelijkheid om als huurders van een gebouw een coöperatieve vereniging op te richten. In een coöperatieve vereniging bundelen huurders de krachten en werken ze samen onder één naam aan individuele en collectieve doelenstellingen. Denk aan het aanvragen van subsidies, het samen inkopen van materialen (of diensten) tot en met het opzetten van een goede kennisinfrastructuur of de ontwikkeling van een eigen karakter voor het gebouw. De coöperatieve vereniging kan ook ruimtes huren en daar eigen programma’s maken. Hier lees je alle informatie over de coöperatieve vereniging bij SKAR en hoe je deze kan oprichten.

De coöperatieve vereniging

Waarom een coöperatieve vereniging?
Het voordeel van een coöperatieve vereniging is dat je voordeliger uit kan zijn als je gezamenlijk dingen inkoopt. Investeer als collectief in machines en gereedschap of regel samen de schoonmaak. De vereniging biedt ook de mogelijkheid om met elkaar projectsubsidies aan te vragen. En hij kan als onderneming werken. Er kan dus geld verdiend worden voor de vereniging. Er zijn bijvoorbeeld ateliergebouwen waar een of meer ruimtes door de vereniging beheerd worden, om er een presentatie of workshopruimte van te maken.

Wat is het doel van de coöperatieve vereniging?
Het doel van de coöperatieve vereniging is om meerwaarde te creëren voor de leden. De leden bepalen democratisch met elkaar wat de coöperatie moet doen om deze meerwaarde te realiseren. Zoals je hierboven leest kan de vereniging verschillende soorten doelen hebben, afhankelijk van wat jullie als community willen of nodig hebben.

Wat houdt het lidmaatschap van de vereniging voor mij als huurder in?
Wanneer jouw SKAR pand een coöperatieve vereniging heeft, word je als huurder (meestal) automatisch lid van deze vereniging. Alle leden betalen een verenigingsbijdrage. Deze bijdrage is standaard minimaal €5 per gehuurde meter per jaar. De vereniging kan er zelf voor kiezen om de bijdrage te verhogen. De verenigingsbijdrage is altijd gekoppeld aan het aantal vierkante meters dat je huurt. Bij beëindiging van de huur wordt jouw lidmaatschap van de vereniging automatisch dezelfde maand als je huur stopgezet

De oprichting

Hoe helpt SKAR bij de oprichting van de coöperatieve vereniging?
Als de huurders in een pand van SKAR gezamenlijk besluiten een coöperatieve vereniging op te richten, kan SKAR je daarbij helpen. Voorwaarde is dat (bijna) alle huurders mee doen. SKAR begeleidt het oprichtingsproces, betaalt de notariskosten en kan de lidmaatschapsbijdragen voor de vereniging innen. De bijdrage wordt vervolgens in zijn geheel aan de vereniging overgedragen.

Hoe kan ik een coöperatieve vereniging voor mijn gebouw oprichten?
Ben je huurder bij SKAR en wil je samen met jouw medehuurders een coöperatieve vereniging oprichten? Stuur dan een mail met de adresgegevens van het pand en jouw contactgegevens naar SKAR via info@skar.nl. We helpen je graag verder.

De organisatiestructuur

Hoe is de vereniging georganiseerd?
In het diagram wordt de organisatiestructuur van de coöperatieve vereniging weergegeven.

 

De rollen en taken van de verschillende partijen zijn in de statuten van de vereniging vastgelegd. Deze documenten zijn op te vragen en in te zien via het bestuur van jouw vereniging.
Hieronder vindt je een korte beschrijving per onderdeel.

De algemene ledenvergadering

Wat doen de leden van de vereniging?
Als leden van de vereniging bepaal je met elkaar welk beleid of welke activiteiten je in een bepaalde periode uitzet. Alle leden van de vereniging hebben daarin een gelijke stem. Omdat het niet handig is leden dagelijks te raadplegen over allerlei zaken of uitgaven, wordt er ook een bestuur samengesteld.

Wat is de algemene ledenvergadering?
Minimaal 1 keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin de leden activiteiten en plannen van de vereniging bespreken. Daarnaast trap je in januari het jaar af met een vaste jaarvergadering. Het is ook mogelijk om tussentijds een extra vergadering te organiseren. Een verzoek voor een extra vergadering dien je bij het bestuur in. Het bestuur roept alle leden vervolgens bijeen voor een bijeenkomst.

Wat gebeurt er tijdens de vaste jaarvergadering?
Ieder jaar wordt in januari een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur (en de programmamanager) verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging. In deze vaste jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

  • de begroting;
  • de jaarrekening en verantwoording;
  • de ontwikkeling van het inhoudelijk programma voor het aankomende jaar;
  • overige voorstellen van de leden of het bestuur;

 Het bestuur

Wat is de rol van het bestuur van de vereniging?
De leden van de coöperatieve vereniging kiezen zelf het bestuur van de vereniging. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol. De bestuursleden houden zicht op financiën en de beoogde doelen en resultaten van de vereniging. Wanneer er een programmamanager is worden bestuursbevoegdheden soms (deels) overgedragen.

Hoe ziet de samenstelling van het bestuur eruit?
Het bestuur (en de programmamanager) houden toezicht op de plannen, het beleid en de financiën van de vereniging. Daarbij moet het bestuur zich houden aan de doelomschrijving van de coöperatie in de statuten. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. Binnen het bestuur worden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aangewezen. Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar samen voor een bestuursvergadering.

De commissies

Wat is de rol van verenigingscommissies?
Om het bestuur (en de programmanager) te ontlasten kunnen er binnen de coöperatieve vereniging verschillende commissies worden ingesteld. Denk aan een commissie voor de tuin, de communicatie of de organisatie van een specifiek evenement. Elk orgaan van de vereniging (bestuur, programmamanager, ALV) mag een commissie in het leven te roepen. In de notulen van de vergadering moet worden vastgelegd wanneer de commissie is ingesteld en wat de opdracht van de commissie is. De commissies werken na akkoord van de ALV autonoom aan hun doelen.

De programmamanager

Wat is de rol van een programmamanager in de vereniging?
In de eerste fase van de ontwikkeling van een pand werkt SKAR soms met een programmamanager. De programmamanager kent de potentie van de leden van de community en weet welke behoeften en vragen er spelen binnen de groep. Zijn of haar werkzaamheden worden bekostigd uit de middelen van de coöperatieve vereniging. De programmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de broedplaats. Samen met de leden van de vereniging ontwikkelt de programmanager het inhoudelijk jaarprogramma en stelt de jaarbegroting op.

Enthousiast geworden? Richt met je medehuurders een eigen coöperatieve vereniging op! Mail de adresgegevens van het pand en jouw contactgegevens naar SKAR via info@skar.nl. We helpen je graag verder.