Menu Sluit
EN

Privacystatement SKAR

Algemeen

SKAR verhuurt ateliers en werkruimten in de regio Rotterdam. SKAR gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. In dit privacy statement staat hoe we dat doen. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met ons.

Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten

 • Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming en overeenkomst.
 • Wij gaan zorgvuldig om met je persoonlijke informatie en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.
 • Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de AVG en andere wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens

Dit privacystatement geeft aan hoe wij omgaan met je gegevens. Wij zijn ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door SKAR de verwerkingsverantwoordelijke.

Welke gegevens verzamelt SKAR en waarvoor gebruiken wij deze gegevens

SKAR heeft je persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

Het verhuren van ateliers en werkruimten:

 • Het uitvoeren van de huurovereenkomst
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven
 • Het doen van betalingen
 • Het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen)
 • Het onderhoud, renovatie en de reparatie van de te huren en verhuren roerende en onroerende zaken
 • Het behandelen van klachten
 • Het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • Activiteiten van intern beheer
 • De uitvoering of toepassing van een andere wet
 • Het onderhouden van contact in het kader van:

 • Aanmelden en verzenden van de nieuwsbrief
 • Social media
 • Identificeren, authentiseren en autoriseren van gebruikers van website
 • Reageren op het aanbod van werkruimten en ateliers
 • Melden van klachten, overlast en/of fraude
 • Daarnaast kunnen wij bepaalde verwerkingen uitvoeren, zoals het uitvoeren van metingen, analyses en onderzoek, uitsluitend om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • Het aanbieden van ateliers en werkruimtes:

  Wil je in aanmerking komen voor een atelier of werkruimte dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van je nodig:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de geïnteresseerde
 • Daarnaast hebben we gegevens nodig met betrekking tot de uitoefening van je vak (opleiding, stipendia, beurzen, exposities, inschrijving CBK). Wanneer je huurder van ons wordt hebben wij van je de volgende persoonsgegevens nodig:
 • De bij het vorige punt genoemde gegevens van de huurder en indien relevant medehuurders
 • Een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het eerste punt bedoelde gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een BTW-nummer
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst
 • Gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken
 • Gegevens voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven
 • Gegevens voor het doen van betalingen
 • Gegevens voor het innen van vorderingen
 • Gegevens voor het onderbouwen van rechtsvorderingen
 • Andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet
 • Extra gegevens

  Wanneer je huurder of koper van ons bent, kan het nodig zijn dat wij ook aanvullende persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard van je verwerken:

 • Gegevens over overlast en/of agressie, inclusief bewijsstukken (foto’s, film, geluidsopname, correspondentie met andere instanties dan SKAR)
 • Gegevens over huurfraude en/of onrechtmatig gebruik van het gehuurde
 • Gegevens over crimineel en/of hinderlijk gedrag
 •  

  SKAR verwerkt deze gegevens uitsluitend indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren en/of handhaven van de huurovereenkomst. Daarnaast kan SKAR deze gegevens verwerken als dat gerechtvaardigd en noodzakelijk is om de belangen van onze organisatie te behartigen en/of de veiligheid van medewerkers, huurders en/of ingeschakelde derden te waarborgen. De verwerking van deze gegevens vindt plaats binnen de wettelijke kaders en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is.

  De website

  SKAR verzamelt en gebruikt je persoonlijke gegevens op de website in de eerste plaats om onze (web) diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren

  SKAR verwerkt op haar website de volgende gegevens van jou

 • Inlog- en identificatiegegevens ten behoeve van MIJNSKAR
 • Gegevens om een webformulier te beantwoorden en/of af te handelen
 • Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij kan het IP-adres van je computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website Hiermee willen wij ook de werking van de website waar mogelijk verbeteren.

  Beveiliging persoonsgegevens

  SKAR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

  Derden

  SKAR verstrekt uitsluitend je gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitoefening van onze werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Daarbij kun je denken aan leveranciers, zoals ICT-leveranciers, loodgieters, reparateurs en/of aannemers. SKAR verstrekt bijvoorbeeld contactgegevens zodat deze partijen contact kunnen leggen met huurders. In sommige gevallen worden aan derden meer persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld aan een deurwaarder of advocaat. De gegevensuitwisseling vindt plaats binnen de wettelijke kaders plaats en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is.

  Je rechten

  Indien je vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je contact met ons opnemen. Je heeft daarnaast altijd het recht om:

 • Een kopie van je gegevens die bij ons bekend zijn in te zien
 • Je gegevens door ons te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen
 • Het is belangrijk dat je je kan legitimeren en kan aantonen dat de gegevens die je wil controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van jou zijn.

  Wijzigingen van het privacystatement

  Wij behouden ons het recht voor dit privacystatement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met je gegevens om gaan raden we je aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.

  Contact

  Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kun je contact met ons opnemen.