Menu Sluit
EN

Servicekosten bij SKAR

Met ingang van 2019 werkt SKAR aan de vereenvoudiging van de afrekening van de servicekosten. We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Op deze pagina vind je informatie over de wijzigingen die je kunt verwachten en kun je terecht voor de meest gestelde vragen over servicekosten bij SKAR.

Elke donderdag* tussen 10:00 en 12:00 is er een (telefonisch) spreekuur voor huurders met vragen over servicekosten. Bel hiervoor naar 010 412 78 28 of kom langs het SKAR-kantoor. Het is niet nodig om een afspraak te maken.
(*)m.u.v. feestdagen.

I Algemene vragen

Wat valt er onder de servicekosten?
Het principe is, dat iedereen die een ruimte huurt, naast de huur ook servicekosten betaalt. Het maakt hierbij niet uit of het een werkruimte of een bergruimte is. Servicekosten zijn, kort gezegd, de kosten die SKAR ieder jaar maakt om wat je huurt te kunnen laten functioneren, variërend van gas en licht tot gemeentelijke belastingen. Deze kosten worden doorberekend aan de huurder.

In de loop der jaren zijn er tussen panden verschillen ontstaan in wat er in rekening gebracht wordt, dus ook wat er doorbelast wordt. Over het algemeen zijn de meest voorkomende servicekosten:

  1. De levering, meting en transport van energie, waaronder vastrecht warmte en elektriciteit en verbruik;
  2. Water;
  3. Onroerendezaakbelasting (gebruikersdeel) en overige gemeentelijke heffingen;
  4. Afval;
  5. Administratiekosten;
  6. Doorbelasting kosten van SKAR op rekening van de huurder.

Onderhoud in het atelier, schoonmaak- en internetkosten vallen niet onder de servicekosten van SKAR. Het kan zijn dat die wel via SKAR verlopen en worden doorberekend, maar dat zijn dan afspraken per pand.

Hoe hoog zijn de servicekosten bij SKAR?
De hoogte van de servicekosten verschilt per gebouw: in het ene gebouw wordt meer gestookt dan het andere, worden hogere heffingen opgelegd dan het andere en ga zo maar door. In de meeste panden van SKAR is de hoogte afhankelijk van de kosten die iedereen doorberekend krijgt en van het eigen gebruik. Voor het algemene deel maakt het uit hoe groot je atelier en/of overige gehuurde ruimte is. Gemiddeld kun je, in 2021, uitgaan van een bedrag van €20 per vierkante meter per jaar – dat is overigens afhankelijk van prijsontwikkelingen waar wij geen vat op hebben.

Hoe ze aan huurders doorberekend worden, verschilt nogal eens – dat is in de loop der jaren zo gegroeid. Dat maakt de berekening van de servicekosten ingewikkeld, zeker nu SKAR zelf ook gegroeid is.

Betaal ik ook servicekosten voor mijn berging?
Ja, over alle ruimtes bij SKAR worden servicekosten berekend, dus ook over de huur van een opslagruimte of berging.

Wordt er btw gerekend over servicekosten?
Ja, over de doorbelasting van de servicekosten wordt btw berekend. Dat is wettelijk zo geregeld.

 

II Gaat er wat veranderen?

Waarom vereenvoudigt SKAR de afrekening voor de servicekosten?
Servicekosten bij SKAR zijn jaarlijks een ingewikkeld vraagstuk. Het maken van de eindafrekening, waarbij voorschotten worden verrekend op basis van het werkelijke gebruik, is ieder jaar een tijd- en energierovende klus. Zowel voor SKAR als voor de huurders. De kosten voor gas, water, licht en andere lasten die in het gebouw worden gemaakt moeten verdeeld worden over de huurders. Naast het werk dat verzet moet worden om deze gegevens te verwerken, geeft een groot deel van de afrekeningen aanleiding tot vragen. Er zijn veel verschillende afrekeningsvormen ontstaan en dat maakt de eindafrekening soms lastig te begrijpen. Het is voor huurders vervelend als er bijbetaald moet worden voor de eindafrekening. SKAR wil hier graag iets aan veranderen en wil de verschillen de komende 2 jaar gelijktrekken en daarmee vereenvoudigen. Hierdoor is het makkelijker in te zien hoe de afrekening tot stand komt en krijgen huurders en SKAR meer grip op de naheffingen.

Waar zouden we naar toe willen gaan?
In de komende twee jaar zou SKAR graag willen afstappen van de jaarlijkse eindafrekeningen. We hebben een goed beeld van de kosten die in een gebouw gemaakt worden. Het merendeel van deze kosten, ongeveer 80%, is niet afhankelijk van individueel gebruik. Deze vaste kosten worden verdeeld over het aantal vierkante meters dat je huurt. Dat gebeurde feitelijk al, maar als huurder kun je dit nu ook duidelijk op de afrekening terug zien. Daarnaast zijn er variabele kosten, afhankelijk van je eigen verbruik. In sommige panden, waar per atelier eigen elektrameters zijn, is dat variabele deel niet groter dan 13 procent. Het afrekensysteem waar we naartoe willen gaat uit van een vast tarief per vierkante meter van zowel de vaste als de variabele kosten. Je betaalt een vast bedrag per maand aan servicekosten, gebaseerd op de vierkante meters die je huurt. Aan het einde van het jaar rekenen we niet meer met je af. In plaats daarvan stellen we het servicekosten-tarief per vierkante meter jaarlijks bij. Als de afrekening over 2021 tegenvalt, dan wordt het tarief in 2022 hoger, valt de afrekening mee, dan wordt het lager. Hierdoor weet je welk maandbedrag je gaat betalen en word je op een later moment in het jaar niet meer verrast door bijkomende kosten.

Hoe berekent SKAR de vaste tarieven per vierkante meter?
We berekenen de tarieven als volgt: we tellen alle servicekosten voor het gebouw op die we gedurende het jaar betalen. Dat delen we door het aantal vierkante meters, dan volgt daar een tarief uit. Voor de vaste tarieven (bij de nieuwe panden) en voor de voorschotten (bij bestaande panden) werken we met vijfjarige gemiddelden. We tellen de gemaakte kosten van vijf jaar bij elkaar op, delen dat door vijf, dan hebben we de gemiddelde kosten per jaar. Daaruit berekenen we het tarief over de algemene kosten. Op die manier voorkomen we grote fluctuaties. Het betekent helaas niet dat kosten niet kunnen stijgen, de prijsstijgingen van leveranciers zullen door SKAR altijd moeten worden doorberekend.

Wat gebeurt er als huurders in een pand meer verbruiken dan er per vierkante meter in rekening wordt gebracht?
Ieder jaar maakt SKAR een eindafrekening per ateliergebouw. Is er nu aan het einde van het jaar minder verbruikt, dan wordt de m² -prijs voor alle huurders van het pand het jaar erop lager – is er meer verbruikt, dan wordt de m²-prijs in het daarop volgende jaar hoger. SKAR brengt alle huurders hier jaarlijks tijdig van op de hoogte.

Maar betaal ik straks dan niet voor het verbruik van anderen?
Het grootste deel van de servicekosten werd al gezamenlijk betaald (80%). Je betaalt met elkaar sowieso al voor de kosten van het gebouw. Het nieuwe afrekensysteem van de servicekosten zet een stapje verder door de overige 20% ook mee te nemen. Zowel nu als straks blijft belangrijk dat je verantwoordelijk met het gebruik omgaat (fair use). De huurders van een ateliergebouw zijn hier samen verantwoordelijk voor. Als alle huurders van een pand hieraan bij willen dragen hoeft SKAR vanaf 2021 geen eindafrekeningen meer te maken. In het komende jaar zullen we hier samen met jullie over in gesprek gaan.

Waarom is het nieuwe afrekensysteem voor huurders voordelig?
Als SKAR geen individuele eindafrekeningen meer hoeft te maken, weet jij als huurder aan het begin van het jaar al wat je kunt verwachten. Je betaalt een vast bedrag als servicekostenbijdrage. Aan het einde van het jaar word je niet meer verrast door bijkomende kosten. Bonus is dat SKAR niet meer hoeft te investeren in nieuwe meetsystemen en geen kosten meer maakt voor de verwerking van al die eindafrekeningen. Die kosten worden dan niet meer aan de huurder doorberekend. Het wordt dus per saldo voor de huurders goedkoper dan wanneer we op de huidige manier doorgaan.

Ik heb maar een deel van het jaar bij SKAR gehuurd, hoe werkt dat met de afrekening van de servicekosten?
Mocht je slechts een deel van het jaar gehuurd hebben, dan betaal je alleen voor dat deel van het jaar.

 

III Afrekening 2019 & 2020

Wat betekent dit voor de afrekening van 2019 & 2020?
Bij nieuwe panden van SKAR (de Wasserij, de Zwartewaalstraat, de HBS, Putsebocht, Cloese 10, Spot op Zuid, de Robert Fruinstraat of de Mathenesserdijk) werken we al met vaste servicekosten per m².

Bij de overige panden is de norm dat je de algemene kosten betaalt naar rato van wat je huurt. Wie een klein atelier heeft, gebruikt minder van het gebouw en betaalt minder dan wie een groot atelier heeft. Als er individuele meters aanwezig zijn dan wordt het deel energie dat individueel is, individueel afgerekend. Je ontvangt over 2019 en 2020 dus nog een ‘ouderwetse afrekening’.

Zijn er voorbeelden van panden die al zijn overgestapt op het nieuwe afrekensysteem?
Ja, die zijn er. Een pand van SKAR hebben toegezegd om mee te doen aan een pilot. Zij ontvangen een afrekening over 2019, en ook nog een over 2020, en vanaf 2021 betalen zij een vast tarief per m². Zij ontvangen dan geen afrekening meer, hoogstens een jaarlijkse aanpassing die beide kanten op kan zijn.

Heb je het antwoord op je vraag over de servicekosten bij SKAR nog niet kunnen vinden? Neem dan contact met ons op via info@skar-ateliers.nl of bel 010 412 78 28.