Menu Sluit
EN

Voorwaarden

Voorwaarden inschrijving kandidatenlijst SKAR

Stichting Kunstaccomodatie Rotterdam (SKAR)
Robert Fruinstraat 52
3021 XE Rotterdam
Nederland
T (010) 412-7828
E info@skar-ateliers.nl
KVK 41130164
BTW nummer NL009846694B01

Begrippen:
kandidaat: een bij SKAR ingeschreven kandidaat-huurder
SKAR: Stichting Kunstaccomodatie Rotterdam
kandidatenlijst de lijst van SKAR met kandidaten die maandelijks het aanbod ontvangen
aanbod: de bij SKAR beschikbare ateliers

Toepasselijkheid:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van een kandidaat

Voorwaarden inschrijving kandidatenlijst:
1. Inschrijving door een kandidaat op de kandidatenlijst gebeurt (uitsluitend) via het daarvoor bedoelde inschrijfformulier op de website van SKAR (www.skar-ateliers.nl).
2. Door verzending door de kandidaat van het inschrijfformulier aan SKAR verklaart de kandidaat kennis te hebben genomen van deze inschrijfvoorwaarden en met deze voorwaarden in te stemmen.
3. Na inschrijving is de kandidaat aan SKAR een (jaarlijkse) vergoeding van administratiekosten verschuldigd. Deze administratiekosten bedragen €15,- inclusief 21% btw per kalenderjaar (of gedeelte daarvan). Eerst na ontvangst van betaling hiervan zal SKAR de inschrijving uiterlijk binnen 4 weken beoordelen en de kandidaat berichten of hij/zij voldoet aan de door SKAR gestelde algemene eisen om in aanmerking te komen voor de huur van een atelier. De kandidaat ontvangt hierover schriftelijk bericht via het door de kandidaat aan SKAR opgegeven e-mailadres van de kandidaat.
4. Zodra de administratiekosten zijn voldaan én wanneer de kandidaat voldoet aan de algemene eisen kandidaten (zie hiervoor artikel 10 van deze voorwaarden) ontvangt de kandidaat het maandelijkse aanbod per e-mail waarop de kandidaat kan reageren.
5. Inschrijving op de kandidatenlijst biedt uitdrukkelijk geen garantie op een atelier. Het toezenden door SKAR van het maandelijkse aanbod is vrijblijvend en uitdrukkelijk geen bindend aanbod aan de kandidaat en louter een uitnodiging van SKAR aan de kandidaat om aan SKAR kenbaar te maken voor een beschikbaar atelier in aanmerking te willen komen. SKAR is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen of in te trekken.
6. De kandidaat gaat akkoord met jaarlijkse automatische incasso van de verschuldigde administratiekosten.
Eventuele verhoging van deze kosten worden uiterlijk twee maanden voor de volgende incasso doorgegeven zodat de kandidaat zo gewenst binnen de gestelde opzegtermijn de inschrijving stop kan zetten.
7. De inschrijving op de kandidatenlijst geldt voor één kalenderjaar en wordt door SKAR nat dit jaar stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd tenzij de kandidaat zich tijdig heeft uitgeschreven. Uitschrijving uit de kandidatenlijst gebeurt door een schriftelijk verzoek daarvan door de kandidaat aan SKAR (per e-mail naar info@skar-ateliers.nl) binnen 1 maand voor afloop van het eerste (kalender)jaar van inschrijving en vervolgens steeds met een opzegtermijn van eveneens 1 maand. Betaald inschrijfgeld wordt na uitschrijving niet (ook niet pro rato) geretourneerd. De kandidaat vermeldt in de opzegging in elk geval de volgende gegevens:
Onderwerp: Opzegging inschrijving kandidatenlijst
Voor en achternaam
Bedrijfsnaam
BTW nummer
8. Ook SKAR kan, om haar moverende redenen – bijvoorbeeld wanneer zij een kandidaat niet (langer) geschikt of passend acht of de kandidaat niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, eenzijdig besluiten de kandidaat van de kandidatenlijst te verwijderen; hiervan wordt de kandidaat alsdan schriftelijk door SKAR geïnformeerd.
9. Door akkoord te gaan met onze voorwaarden, gaat de kandidaat ermee akkoord dat SKAR zijn/haar persoonsgegevens opslaat en gebruikt om een passende werkruimte te kunnen aanbieden. Lees ook ons privacy statement hierover, welke is te vinden op de website van SKAR.
10. SKAR zoekt voor ieder atelier in het aanbod van SKAR de meest geschikte kandidaat, ter beoordeling uitsluitend van SKAR. De belangrijkste eis om sowieso bij SKAR te kunnen huren: je bent professioneel actief in de creatieve sector. We gaan er daarom ook vanuit dat je in staat bent om de BTW te verrekenen; we verhuren onze ruimtes met BTW. Ben je een fanatieke hobbyist en zoek je werkruimte? Dan is SKAR niet voor jou bedoeld. Daarnaast dien je te voldoen aan de vereisten die gesteld worden door de SKAR Ateliercommissie; deze zijn te vinden op de website van SKAR. Je kunt jouw door SKAR verlangde professionaliteit daarnaast ook op andere manieren aantonen, bijvoorbeeld:
– Je staat ingeschreven bij een beroepsorganisatie of bij het CBK;
– Je bent afgestudeerd aan een creatieve /kunstvakopleiding;
– Je hebt geëxposeerd en/of je hebt stipendia ontvangen;
– Je hebt een inkomen dat voortkomt uit je creatieve werk;
– Je doorstaat de toets van onze ateliercommissie;
Indien je aan de door SKAR gestelde eisen voldoet om te kunnen huren, zal SKAR vervolgens per locatie en atelier een afweging maken wie de meest geschikte kandidaat is. Over de door SKAR terzake gemaakte afwegingen en beslissingen wordt door SKAR niet gecorrespondeerd.
11. Indien SKAR de kandidaat geschikt acht voor de huur van een aangeboden atelier waarvoor waarvan de kandidaat heeft aangegeven dit te willen huren, zal SKAR de kandidaat een concreet schriftelijk huurvoorstel doen. Indien de kandidaat dit niet binnen 2 weken accepteert door ondertekening van de door SKAR alsdan op te stellen huurovereenkomst, komt het huurvoorstel aan de kandidaat automatisch te vervallen en zal het betreffende atelier aan (een) andere kandida(a)t(en) worden aangeboden.
12. SKAR kent een klachtenregeling, welke te vinden is op de website van SKAR.