Menu Sluit
EN

Jaarverslagen
en bestuur

De jaarverslagen van SKAR zijn voor iedereen inzichtelijk. Wij vinden het belangrijk om open en transparant te zijn. Daarom onderschrijven wij de Governance Code Cultuur. Daarnaast volgt SKAR de Code Diversiteit en Inclusie.

Governance Code Cultuur

Beleidsplan SKAR

SKAR heeft in 2020 haar beleidsplan voor de periode 2021-2025 vastgesteld. Het document, met als titel Van kloosters en clusters kunt u hier downloaden.

Dit bouwt voort op het het meerjarenbeleidsplan dat SKAR 2017 heeft vastgesteld,  een plan dat tevens een vastgoedstrategie bevat. U kunt dat hier downloaden.

Uitgangspunten beleid SKAR

Rotterdam bloeit, en heeft succes. Dit kon onder meer ontstaan door een creatieve sector die veel kansen krijgt. En door een groot aanbod aan betaalbare werkruimte voor deze sector.

Met het succes van de stad stijgt ook de vraag naar betaalbare ruimte. Rotterdam heeft meer goede en betaalbare werkruimten voor de creatieve sector nodig. Ondanks haar bijdrage aan het succes van de stad, blijft die afhankelijk van lage prijzen. De waarde die de creatieve sector voor de stad heeft vertaalt zich immers nog niet in een hoger inkomen voor die sector, zo blijkt uit onderzoeken van CBS en de SER.

Maar de beschikbaarheid van ruimte neemt af. De waarde van vastgoed stijgt, en daarmee ook de prijzen. Zoals in zoveel steden dreigt het succes dat de creatieve sector heeft op de lange termijn de sector zelf de stad uit te drijven. SKAR heeft op dit moment een wachtlijst die bijna het dubbele is van de hoeveelheid aangeboden ateliers. Die zal groeien naarmate vastgoed minder leeg komt te staan. SKAR moet daarom het aantal plekken in zijn beheer uitbreiden, wil ze aan haar doelstellingen kunnen blijven voldoen.

Het gaat niet alleen om de kwantiteit: een volgende stap in het denken over werkplekken is nodig, waarin de focus komt te liggen op hoe de kansen voor creatieve productie groter worden. Kunstenaars en vormgevers maken niet alleen, ze dragen bij aan economische productiviteit. Bijvoorbeeld omdat een deel van de productie wordt uitbesteed, en omdat er verkocht moet worden. De kunstenaars en vormgevers hebben plekken nodig die bij hen passen, bij wat ze doen en bij hoe ze hun werk in de markt kunnen zetten. Plekken ook die hen in staat stellen mee te bewegen met de markt. Voor zowel vormgevers als kunstenaars geldt, dat ze onderdeel zijn van een keten van creatieve productie en verkoop. Door meer aandacht te geven aan die keten worden de kansen op succes voor de creatieve sector groter – voor de hele keten. SKAR wil daarom niet alleen investeren in afzonderlijke ateliers, maar ook in plekken die de creatieve productie de ruimte geven en de condities om op te schalen gunstiger maken.

SKAR wil samenwerken om dit alles voor elkaar te krijgen, met de stad en met partijen met een hart voor de stad. Dat betekent dat SKAR niet alleen ateliers en werkruimten verhuurt, maar ook goed kijkt waar ze waarde kan toevoegen aan de stad. De wijken van Rotterdam hebben kunstenaars en creatieve ondernemers nodig die passen bij wat er is of kan komen. Plekken waar kunstenaars en vormgevers waardevol werk kunnen maken. En waar ze waarde toe kunnen voegen aan het gebied. Niet alleen tijdelijk, ook permanent, zodat een deel van die waarde ook bij hen kan terechtkomen. En ze hebben ruimte voor ontmoeting nodig, binnen de ateliergebouwen en daarbuiten.

Achtergrond

SKAR is opgericht in 1987. De naam staat voor Stichting KunstAccommodatie Rotterdam. Wij helpen de creatieve sector om goede, betaalbare werkplekken te vinden. Dit doen wij op maat: wij zoeken bij elk gebouw de juiste huurders, en voor elke huurder het juiste gebouw. Tegelijkertijd helpen wij de gemeente of vastgoedorganisaties om een goede (tijdelijke) bestemming voor hun pand te vinden. Met onze panden dragen wij bij aan de waarde van de buurt.

Jaarverslagen

Download onze jaarverslagen:

SKAR

Broedplaatsen Rotterdam BV

Het KvK-nummer van Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam is 41130164

Het RSIN of fiscaal nummer van SKAR is 009846694

Beloningsbeleid

SKAR volgt in haar beloningsbeleid de rechtspositieregeling van de Gemeente Rotterdam.

Bestuur

Het bestuur van SKAR bestaat uit 5 leden:

 • T.C.M. Neeleman (voorzitter)
 • P. Maas (secretaris/penningmeester)
 • L. Klinkenberg (algemeen bestuurslid)
 • Corné Bok (algemeen bestuurslid)
 • Cihan Bugdaci (algemeen bestuurslid)
 • Alexandra Danopoulos (algemeen bestuurslid)

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Ze zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar met een maximale verlenging van 4 jaar.

Ateliercommissie

De ateliercommissie adviseert de directeur van SKAR over de toewijzing van de ateliers en werkruimten.
Dit doet zij door periodiek criteria voor de toewijzing van werk- en atelierruimten tegen het licht te houden;

 • door te toetsen of huurders voldoen aan deze criteria;
 • door te toetsen of de criteria nog toereikend zijn.

De ateliercommissie is tevens denktank voor de directeur met betrekking tot het beleid van SKAR:

 • door te adviseren over hoe de betekenis van SKAR voor de doelgroep optimaal is;
 • door te adviseren over hoe de betekenis van SKAR voor de stad optimaal is;
 • door jaarlijks de ontwikkelingen op het beleidsplan van SKAR te evalueren;
 • door het vierjaren-beleidsplan te evalueren en te adviseren over een vervolg.

Criteria Ateliercommissie

SKAR is er voor kunstenaars, ontwerpers en andere creatief ondernemers die:

 • niet in staat zijn op de commerciële markt een adequate werkplek te vinden;
 • professioneel zijn, maar niet marktgedreven werken.

Wie geldt als professioneel:

 • iedereen die ingeschreven staat bij het Centrum Beeldende Kunst (of een kunstinstelling die vergelijkbare beroepscriteria hanteert);
 • iedereen die op basis van beroepsopleiding en scholing, beroepsmatige activiteiten en/of erkenning door derden als kunstenaar of creatief ondernemer erkend wordt.

Wat geldt als niet marktgedreven:

 • activiteiten, werk of producten waarvan de primaire doelstelling het maximaliseren van inhoudelijke waarden en niet winst is;
 • activiteiten, werk of producten die vanuit een attitude als kunstenaar of creatief ondernemer ontstaat.

Wanneer is de kunstenaar of creatief ondernemer niet in staat op de commerciële markt te huren:

 • als haar/zijn omzet haar/hem niet in staat stelt om een adequate commerciële werkruimte te bekostigen-als zij/hem niet in staat is haar/zijn kunstenaarschap of creatief ondernemerschap zonder adequate werkruimte uit te oefenen.

Leden
De Ateliercommissie bestaat uit vijf leden:

 • Jan Melis (voorzitter)
 • Anna Ramsair, beeldend kunstenaar, socioloog
 • Indira Tauwnaar, inclusiebeleids-/programmamaker en choreograaf
 • Maurice Specht, zakelijk leider Buitenplaats Brienenoord, initiatiefnemer Leeszaal West
 • Yin Yin Wong, grafisch ontwerper, beeldend kunstenaar

 

Directeur

Olof van de Wal is directeur van SKAR. Daarnaast heeft hij andere functies in de Rotterdamse Cultuur.

– covoorzitter Directeurenoverleg van de Rotterdamse kunstinstellingen
– kernteamlid Transitie cultuur
in 2021 was hij lid van de denktank New Deal Cultuur